"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Omschakelprogramma duurzame landbouw

Omschakeling naar een duurzamer agrarisch bedrijfssysteem levert een belangrijke bijdrage aan stikstofreductie, aldus de minister van LNV. Om de gewenste omschakeling te stimuleren en te versnellen komt er een omschakelfonds voor boeren en tuinders, die willen omschakelen naar kringlooplandbouw.

Belemmeringen voor omschakeling

Voor agrarische ondernemers, die willen omschakelen, is de financiering vaak een belemmering. De lagere kasstroom en mogelijke, maar niet voorzienbare, financiële tegenvallers vormen de grootste drempels voor omschakeling. Verder zijn traditionele financiers over het algemeen terughoudend met het financieren van omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. Die terughoudendheid wordt versterkt doordat de hoogte van de financiering in toenemende mate op basis van rentabiliteit en liquiditeit plaatsvindt in plaats van op vermogen, waaronder grond.

Doel

Het totaalpakket van instrumenten van het Omschakelprogramma moet integraal bijdragen aan een vermindering van de stikstofreductie door de agrarische sector én aan het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van reductie van emissies naar bodem, water en lucht (incl. broeikasgassen), vergroting van de biodiversiteit, verbetering van de bodemkwaliteit, hergebruik van grondstoffen uit reststromen, vermindering van externe input en dierenwelzijn.

Instrumenten

Kern van het programma is een investeringsfonds, dat op basis van door een onafhankelijke commissie goedgekeurde bedrijfsplannen achtergestelde leningen gaat verstrekken aan agrarische ondernemers, die willen omschakelen. Dit fonds moet begin 2021 operationeel worden. Ook voor het opstellen van het bedrijfsplan is subsidie mogelijk. Om voor agrarische ondernemers de stap richting omschakeling minder groot te maken en tijdelijke financiële dips tijdens de omschakelperiode te overbruggen, komt er een werkkapitaalregeling. Deze regeling houdt in, dat de overheid een borgstelling geeft op werkkapitaalleningen, waardoor gunstiger condities verkregen kunnen worden.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 18-11-2020

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?